Zásady ochrany osobních údajů mobilních aplikací

 

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Správcem osobních údajů je: Svazek obcí regionu Kladsko , zastoupený Tomaszem Korczakem - předsedou představenstva se sídlem v Kladsku , ul. Jana Pawła II 4/201, NIP  883-15-97-890  REGON  890238399.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je: Tomasz Korczak , kontakt: 74 867 07 64
 3. Provozovatelem mobilní aplikace, známé také jako Zpracovatel, je:  NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385  nebo dále netkoncept.com. E-mail: bok@netkoncept.com
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / W
 5. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
  • zpracovávány v souladu se zákonem,
  • shromážděné pro stanovené, zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely,
  • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

§ 2

ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ

 1. Základem pro shromažďování údajů je dobrovolné odeslání uživatelem pomocí formuláře pro hlášení problému:
  • emailová adresa,
  • telefonní číslo (údaje jsou uvedeny volitelně).
 2. Při používání Aplikace mohou být kromě údajů zadaných Uživateli automaticky shromažďována také data, vč zařízení a operační systém. Web může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů Správcem:
  • To umožňuje poskytování služeb elektronickými prostředky.
  • Řešení technických problémů.
  • Vyřizování žádostí, které nám zašlete.
 4. Údaje jsou zpřístupněny externím subjektům pouze se souhlasem Správce osobních údajů nebo subjektů údajů, existuje-li podezření na trestný čin.
 5. Správce může být požádán o poskytnutí informací shromážděných mobilní aplikací oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.
 6. Správce údajů garantuje splnění všech vašich práv podle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/W. V souvislosti se zpracováním Vašich údajů máte právo:
  • přístup k vašim osobním údajům,
  • opravit své osobní údaje,
  • vymazat své osobní údaje,
  • omezení jejich zpracování,
  • předávání vašich osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 7. Tato práva můžete uplatnit, když:
  • v souvislosti s žádostí o opravu údajů: zjistíte, že vaše údaje jsou nesprávné nebo neúplné,
  • v souvislosti s žádostí o výmaz údajů: Vaše údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly Správcem shromážděny; odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů; vznesete námitku proti zpracování vašich údajů; Vaše údaje budou zpracovávány nezákonně; údaje by měly být vymazány za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním elektronických služeb nabízených dítěti,
  • v souvislosti s žádostí o omezení zpracování údajů: zjistíte, že vaše údaje jsou nesprávné - můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů na dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost těchto údajů; Vaše údaje budou nezákonně zpracovávány, ale nebudete chtít, aby byly vymazány; Vaše údaje již pro nás nebudeme potřebovat, ale můžete je potřebovat k obhajobě nebo uplatňování nároků; nebo vznesete námitku proti zpracování údajů – dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad důvody pro námitku, v souvislosti s žádostí o přenos údajů: zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvu s vámi uzavřenou a kdy zpracování probíhá automaticky.

§ 3

ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Používání mobilní aplikace může zahrnovat nutnost poskytnout osobní údaje a je zcela dobrovolné. Subjekt údajů se samostatně rozhodne, zda chce začít využívat služby poskytované elektronicky Poskytovatelem služby pomocí aplikace.
 2. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / W, je mimo jiné povoleno zpracování dat. když:
  • subjekt údajů s tím souhlasí, pokud se nejedná o výmaz údajů, které se ho týkají,
  • je nutné používat aplikaci.
 3. Zpracování osobních údajů Správcem probíhá vždy v rámci přípustnosti jejich zpracování uvedené v § 2. Zpracování údajů bude souviset s provozem aplikace.

§ 4

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

 1. Aplikace využívá konfigurační soubory, které se ukládají na straně zařízení zákazníka, shromažďují poslední vybranou oblast v kalendáři likvidace odpadu, identifikátor pro PUSH upozornění. Když odinstalujete aplikaci nebo vymažete paměť aplikace nebo data, budou ze zařízení odstraněny všechny soubory.

§ 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změna, ztráta, poškození nebo zničení. Poskytovatel služeb poskytuje vhodná technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 2. Za účelem zajištění technického provozu aplikace a zajištění trvanlivosti dat je možné data kopírovat, množit a ukládat na servery umístěné v serverovnách provozovaných třetími stranami, které pro Poskytovatele služeb zajišťují ukládání dat a bezpečnostní služby.
 3. Všechna data jsou uložena na serverech umístěných v Evropské unii.
 4. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neinstalujte ani neodinstalujte mobilní aplikaci.
 5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů.

interaktivní mapa

kalendář akcí

Počasí Jdeme na stopu!

Aplikace s plánovačem

Stáhnout z Google Play Stáhnout z App Store
Posunout nahoru